Voorwaarden

Op alle optredens van Clown Zassie Entertainment zijn onderstaande voorwaarden van toepassing (mits anders overeengekomen)

- Het vermelde bedrag is uitkoop; derhalve komen alle belastingen ( zoals LB, AOW, KWL, AKW, Gakpremies en BTW ) voor rekening van Contractant II, die voor afdracht van deze belasting bij de desbetreffende instanties garant staat en zorg draagt

- Eventuele tussentijdse wettelijke verhogingen/wijzigingen van belasting en of premies worden aan contractant I doorberekend.

- Eventuele kosten te heffen door het Bureau voor Muziekauteursrechten ( BUMA / STEMRA / SENA ) komen voor rekening van Contractant I.

- Contractant II is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van Contractant I en verbindt zich naar beste kunnen op te treden. Indien Contractant II een groep musici betreft zal deze groep het recht hebben het geluidsvolume te produceren als bij deze groep gebruikelijk is.

- Openlucht optredens dienen plaats te vinden op een deugdelijk afgeschermd en overdekt podium, waardoor de weeromstandigheden geen schade kunnen aanbrengen aan de kleding en de apparatuur van de artiest(en).

- Contractant I zorgt voor een kleedruimte die wel afsluitbaar is en ook is voorzien te zijn van spiegel en eventueel noodzakelijke verwarming. Kleedkamer zo dicht mogelijk bij het podium en in redelijke afstand van een toilet. In de kleedkamer enkele hapjes en drankjes (thee)

- Contractant II is verplicht stipt op tijd, tenminste 30 minuten voor de aanvang van het optreden, in het afgesproken gebouw aanwezig te zijn met al hetgeen zij voor het optreden nodig heeft. Zij is verplicht zich terstond na aankomst bij Contractant I te melden. Contractant II is verplicht uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van het optreden speelklaar aanwezig te zijn op de plaats van optreden en op het afgesproken uur aan te vangen.

- Contractant II is verplicht zorg te dragen dat hun benodigde kostuums, rekwisieten, apparaten, instrumenten, enz. zich in goede toestand bevinden en voldoen aan de eventuele bepalingen betreffende veiligheid, enz.

- Iedere schade, aangebracht aan instrumenten, rekwisieten etc. van Contractant II en veroorzaakt door publiek dat zich op het toneel en/of in de kleedkamer(s) bevindt, wordt door Contractant I volledig vergoed tegen taxatiewaarde van deze instrumenten etc. en wel binnen 2 maanden nadat eventuele schade is toegebracht, uit te betalen door Contractant I aan Contractant II.

- Het is Contractant II niet toegestaan om voor en tijdens de pauzes in de zaal te vertoeven zonder voorafgaande toestemming van Contractant I.

- Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsbevel of als gevolg van andere overmacht, contractanten gerechtigd zijn de onderhavige overeenkomst als geschorst te beschouwen. Indien deze avond ( middag ) een dansavond ( middag ) betreft, wordt het niet verlenen van de dansvergunning door de overheid echter niet als overmacht beschouwd en is Contractant I verplicht het volledige honorarium te betalen aan Contractant II, eventueel verminderd met de reiskosten voor zover die nog niet gemaakt zijn.

- Contractant II dient met een degelijk voertuig te rijden. Contractant I behoudt zich te alle tijde het recht voor de Wagen in geval van autopech, te laten controleren op deugdelijkheid door de ANWB.

- Indien Contractant II op weg naar de aan voorzijde vermelde zaal van optreden moeilijkheden ondervindt, van welke aard ook , waardoor de mogelijkheid bestaat dat zij niet op tijd in de zaal van optreden aanwezig kan zijn, dient Contractant II onverwijld Contractant I te waarschuwen (zie de vermelde telefoonnummers ).

- Contractant II is verplicht, indien ze door ziekte of ongeval verhinderd is op de overeengekomen data/datum op te treden, dit terstond en tijdig per telegram aan Contractant I te laten weten. Indien telegrafisch bericht onmogelijk is, zoals o.a. tijdens weekends en feestdagen, dient een en ander met twee getuigen telefonisch te geschieden.
Contractant I heeft het recht, indien haar ziekte of ongeval van Contractant II wordt gerapporteerd, door een harerzijds benoemd controlerend geneesheer een onderzoek te doen instellen.

- Behoudens overmacht zal bij niet nakomen van deze overeenkomst door een der partijen een schadevergoeding, gelijk aan tenminste eenmaal het aan ommezijde vermelde honorarium, moeten worden betaald door de nalatige partij aan de andere. De schadevergoeding zal zijn verschuldigd wegens het enkele feit van contractbreuk en kan terstond worden opgevorderd. Alle kosten te dier zake te maken, alsmede dezulke om de in gebreke zijnde partij tot nakoming der overige verplichtingen te noodzaken, zowel in als buiten rechten, komen ten laste van de contract verbrekende partij.
Deze schadevergoeding zal door Contractant I eveneens gevorderd kunnen worden indien het optreden van Contractant II in strijd is met de normaal geldende zedelijke normen. Tevens is de contract verbrekende contractant gehouden alle schade te vergoeden, die voor de andere contractant zal ontstaan , zulks in de meest uitgebreide zin, daaronder begrepen de kosten van exploitatie, procedures, advocaten en procureurs.

- Indien een van Contractanten aanleiding heeft te mogen stellen dat de andere Contractant zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, doet eerstgenoemde contractant hiervan binnen 3 dagen na de datum/data van optreden zo uitvoerig mogelijk melding per aangetekende brief aan de andere contractant.

- Contractant II ontvangt van Contractant I een redelijk aantal gratis consumpties van eenvoudige aard, t.w. per persoon tenminste een consumptie per anderhalf uur tijdens speeltijd inclusief de pauzes indien het een dansmuziek verzorgende groep betreft, en tenminste een consumptie per persoon indien het een attractie betreft die niet langer dan een half uur optreedt.

- Indien deze overeenkomst niet binnen 14 dagen na dagtekening getekend is geretourneerd naar het in bijgaand schrijven vermeld adres, kan deze overeenkomst als vervallen worden beschouwd. De overeenkomst kan tevens als vervallen worden beschouwd indien de andere Contractant deze niet binnen 14 dagen na dagtekening heeft geretourneerd naar het in bijgaand schrijven vermelde adres.

- Geschillen, voortkomende uit deze overeenkomst zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan het Kantongerecht in de woonplaats van Contractant II.

- Partijen dienen eventuele annulering per aangetekend schrijven aan de andere partij mede te delen.

- Annulering van de dienst door afnemer kan slechts kosteloos tot 40 werkdagen vóór de datum dienstverlening.

- Bij annulering van de dienst door afnemer van 40 werkdagen tot 15 werkdagen voor de datum dienstverlening is afnemer 50% van het honorarium aan de artiest verschuldigd.

- Bij annulering van de dienst door afnemer van 15 werkdagen tot 5 werkdagen voor de datum dienstverlening is afnemer 75% van het honorarium aan de artiest verschuldigd.

- Bij annulering van de dienst door afnemer binnen 5 werkdagen voor de datum dienstverlening is afnemer het volledige honorarium aan de artiest verschuldigd.

- Bij annulering door de artiest is afnemer geen honorarium verschuldigd. Annulering door de artiest zal niet lijden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade die de wederpartij daardoor lijdt, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen

- Contractanten verklaren hiermede meerderjarig te zijn, of bij minderjarigheid deze overeenkomst te hebben laten mede ondertekenen door een van zijn/haar ouders of voogden. Tevens verklaren de Contractanten door middel van ondertekening akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden.

Waarom kiezen voor Clown Zassie?

Meer dan 17 jaar ervaring

Eerlijk en meedenkend advies

Duidelijke afspraken

Constante kwaliteit: alles uit eigen beheer

Betaalbare kwaliteit, verzorgt tot in de puntjes

Lange lijst met goede referenties

Laatste klantbeoordeling

Review
Afgelopen zaterdag heb je een geweldig optreden verzorgd voor onze jarige dochter en haar medebewoners ...
Dineke Kodde · Clown Zassie's Kinderfeest - 1 uur · 23-apr-2020

Clown Zassie op Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."

Tevreden klanten

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van Clown Zassie Entertainment en schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief word minimaal 1 en maximaal 6 keer per jaar verstuurd.

Contact informatie

Clown Zassie Entertainment
Kort-Ambachtlaan 42
3333 EP Zwijndrecht
Nederland

Telefoon: 078-7850467
Mobiel: 06-44446658
Email:

KvK: 24407036
BTW: NL002028740B14